فیلتر براساس ویژگی ها

انرژی و انواع آن

نمایش در هر صفحه

آزمایش های علمی با هوا

15,000 تومان 25,000 تومان

آهنربا

15,000 تومان 25,000 تومان

الکتریسیته

15,000 تومان 25,000 تومان

انتقال انرژی

ناموجود

انرژی

15,000 تومان ناموجود

انرژی آب

15,000 تومان 7,900 تومان

انرژی آبی

15,000 تومان ناموجود

انرژی باد

15,000 تومان ناموجود

انرژی باد

26,000 تومان

انرژی خورشید

26,000 تومان

انرژی خورشیدی

15,000 تومان ناموجود

انرژی خورشیدی

15,000 تومان 7,900 تومان

انرژی ها

120,000 تومان

انرژی ها

15,000 تومان ناموجود

انرژی های جدید

15,000 تومان ناموجود

انرژی های نو

ناموجود

انرژی هیدروژن

26,000 تومان

انرژی و حرکت

120,000 تومان